GWSH na Facebook

Zasady korzystania z kursów przez studentów

Prosimy studentów jak też prowadzących do zapoznania się z zasadami korzystania z platformy e-learningowej. Prosimy o stosowanie się do ustalonych zasad dzięki czemu łatwiej i szybciej opanujemy szkolenie w tej formie.

ZASADY PROWADZENIA  ZAJĘĆ  NA ODLEGŁOŚĆ

W FORMIE E_LEARNINGU

 

  1. Platforma e-learningowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć na odległość ze studentami/słuchaczami  Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku i nie może być wykorzystywana przez inne osoby czy podmioty. Osoby mające dostęp do materiałów i kursów odpowiadają za poufność uzyskanych uprawnień i nie udostępnianie przyznanych haseł i loginów.
  2. Wszystkie materiały zamieszczone na platformie uczelnianej są chronione prawem autorskim, za wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie wskazano że jest inaczej. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w ramach e-learningu możliwe jest tylko do użytku własnego studenta w celach edukacyjnych. Użycie materiałów w innych celach możliwe jest jedynie po każdorazowej zgodzie pisemnej autora. Autor kursów jest odpowiedzialny  za materiały udostępnione dla studentów, co wynika z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.
  3. Każdy student mający zajęcia w formie e-learningu będzie miał generowany login i hasło w analogiczny sposób jak w e-dziekanacie. W przypadku gdy student nie posiada konta poczty elektronicznej może wystąpić o jego utworzenie. Po pierwszym logowaniu do platformy e-learningowej Moodle student zobowiązany jest do sprawdzenia swoich danych i zmiany hasła. Po zalogowaniu student będzie miał dostęp tylko do tych  kursów, do których zostanie przypisany.
  4. Domyślnie wszystkie kursy wymagają zalogowania się i podania hasła, chyba że prowadzący udostępni swoje materiały w trybie anonimowym - do czego ma prawo za pomocą konta „gość”. Jest to nie zalecane, gdyż każdy użytkownik jest monitorowany i prowadzona jest obsługa zdarzeń i rejestracja aktywności studentów. Monitorowanie aktywności jest pomocne zarówno z punktu widzenia zarządzania i administrowania platformą, jak też jest ważną informacją dla prowadzącego kurs.
  5. Wszelkie sprawy techniczne związane z przygotowaniem platformy do prowadzenia zajęć, generacji kont dostępu, przypisywanie studentów i prowadzących do kursów spoczywa na pracownikach działu informatycznego. Prowadzący musi uzyskać zgodę właściwego dziekana wydziału, na którym realizowany jest przedmiot, na prowadzenie zajęć w formie e-learningu. Po zgłoszeniu zostanie umieszczony na platformie pusty kurs, do którego prowadzący będzie miał pełne prawo i będzie odpowiedzialny za umieszczone tam materiały i opracowanie kursu.
  6. Studenci przed rozpoczęciem zajęć w formie e-learningu odbywają szkolenie, na którym zdobywają niezbędną wiedzę do uczestniczenia w tego typu  zajęciach. Szkolenie  odbywa się  w ramach przedmiotu „Technologia Informacyjna”. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest na pierwszych zajęciach prowadzonych w sposób tradycyjny do przeprowadzenia szkolenie specjalistycznego. W ramach  niego  musi przedstawić  ilość godzin przeprowadzonych w e-learningu , plan zajęć, terminy, wymagania, sposób wykorzystania materiałów, formę zaliczenia, sposób i kryteria oceniania.
  7. W celu kontaktu z uczestnikami kursu każdy prowadzący ma utworzone konto poczty elektronicznej według wzoru xxxxxyyyyy@gwsh.gda.pl , gdzie xxxxxyyyyy to imię i nazwisko prowadzącego . Ponadto każdy prowadzący musi na zajęciach wstępnych określić formę (forum, czat, mail, kontakt osobisty) i terminy konsultacji w wymiarze minimum jednej godziny w miesiącu.
  8. W przypadku problemów z zalogowaniem do platformy, kłopotów z kontem, brakiem możliwości wejścia do kursu i w podobnych sytuacjach student powinien zgłosić się do administratora platformy lub osób z działu informatycznego telefonicznie lub mailowo.

Adresy to: GWSH Gdańsk Andrzej Krakowiak mail: krakus@gwsh.gda.pl

GWSH Filia Koszalin tel: 94 341 50 51 mail: moodle@koszalin.gwsh.gda.pl.

Po przeprowadzonych zajęciach studenci w celu poprawy jakości kształcenia pobierają dostępną na stronie internetowej uczelni w zakładce materiały do pobrania ankietę, którą po wypełnieniu wysyłają na wskazane wyżej adresy mailowe. Ankiety te będą analizowane przez Zespół ds. Organizacji Prac Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia GWSH. Wnioski wysuwane przez zespół przekazane zostaną do uczelnianej rady ds. Jakości Kształcenia. Rada po opracowaniu wniosków z badań przeprowadzonych na podstawie ankiet sformułuje i skieruje zalecenia do administratora platformy. Procedura ta ma na celu poprawę jakości kształcenia i jest podstawą do dalszej rozbudowy i modyfikacji uczelnianej platformy e-learningowej.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 6 kwiecień 2018, 15:24
© Copyrights by GWSH